منو
تبلیغات

 

 

 

 

 

تعريف كار تابع

كار تابع

در بررسي فعاليتهاي كه افراد براي كسب درآمد انجام ميدهند ،دو نوع كار قابل تشخيص است: يك كاري كه فرد در اشتغال مزد بگيري براي ديگري انجام ميدهدكه به آن كار تابع نيز گفته ميشود و دوم كاري كه در آن پرداختي تحت عنوان مزد انجام نميشودودر اين نوع اشتغال افراد براي خودشان كار مكنند ودرآمد حاصل از كار نيز در اختيار وماليكت خود آنان قرارميگيرد. اين نوع كار يعني كار براي خود وشاغلين آن تحت عنوان صاحبان مشاغل آزادياكاركنان مستقل شناخته ميشوند،در حوزه بحث حقوق كار قرارندارندچون مجموعه حقوق كار كه بركار تابع حاكم است از ابتدا در حوزه حمايت از اقشار مزد بگير به وجود آمده وتوسعه وتحول آن نيز در اين جهت پيشرفت داشته است .

در كار تابع افراد نيروي كار خود را در مقابل ما به ازاي كار يعني دريافت مزد يا حقوق در اختيار كارفرما قرار مي دهند به اين جهت به اين نوع كار، كار براي ديگري نير مي گويند. در واقع مقررات قانون كار متوجه كار تابع است و اين معني از بعضي از مواد اين قانون به خوبي استنباط مي شود از جمله مي توان به مواد79،61،4،3،2  اشاره كرد. مواد 3،2 و 4 قانون كار در تعريف كارگر،كارفرما و كارگاه طوري تنظيم گرديده اند كه موضوع آنها صرفاً كار تابع را شامل مي شود. مثلاً برابر ماده دو قانون كار، كارگر به كسي گفته مي شود كه در مقابل دريافت حق السعي به درخواست كارفرما كار مي كند(كار تابع) و يا وقتي قانون كار در ماده 3، كارفرما را شخصي حقيقي يا حقوقي تعريف مي كند كه كارگر به درخواست و به حساب وي در قبال حق السعي كار انجام مي دهد، اين تعريف متوجه كار تابع است و همچنين در تعريف كارگاه، موضوع ماده چهار كه كارگاه را محلي مي داند كه در آن جا كارگر به درخواست كارفرما كار مي كند، منظور قانونگذار كار تابع يا كار براي ديگري مي باشد. در ماده 61 قانون كار مي خوانيم، ارجاع كار اضافي به كارگراني كه كار شبانه يا كارهاي خطرناك و سخت و زيان آور انجام مي دهند، ممنوع است و يا مطابق ماده 83 قانوني كار، ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسائل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است. روشن است كه ممنوعيتهاي پيش بيني شده در مواد مذكور صرفاً كار تابع را شامل مي شود و به كارگيري واژه ارجاع در اين مواد نيز ممنوعيتها را كاملاً متوجه كار تابع مي كند. ماده 79 قانون كار به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام را ممنوع ساخته است. بديهي است صرفاً در كار تابع است كه نيروي كار به كار  گرفته مي شود، به اين لحاظ نيز ممنوعيت به كارگيري افراد زير پانزده سال تمام فقط در زمينه كار تابع اعمال مي شود. در كار تابع به عامل انجام كار، كارگر  كسي كه كار براي او انجام مي شود، كارفرما و محل انجام كار را كارگاه مي گويند كه در سطور آتي به اختصار در مورد هر يك از اين واژه ها صحبت خواهد شد.

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال