دوره شخصیت با نفوذ

بعد رفتاری وظیفه شناسی(Conscientiousness) خصوصیات ویژه: تحلیلگر قهاری هستند./افرادی منطقی و دقیق هستند./جزئی نگرند و بسیار منظم هستند./از اشتباه می ترسند./استقلال مالی و روانی (حساب گری) امری مهم درزندگی آنهاست. نقطه ضعف: زیادکمال گرا هستند./بدبین و شکاک هستند. نقطه قوت: بسیار دقیق هستند./خیلی باوجدان و با مسئولیت هستند.

بعد رفتاری وظیفه شناسی(Conscientiousness)
خصوصیات ویژه: تحلیلگر قهاری هستند.

افرادی منطقی و دقیق هستند.

جزئی نگرند و بسیار منظم هستند.

از اشتباه می ترسند.

استقلال مالی و روانی (حساب گری) امری مهم درزندگی آنهاست.
نقطه ضعف: زیادکمال گرا هستند./بدبین و شکاک هستند.
نقطه قوت: بسیار دقیق هستند./خیلی باوجدان و با مسئولیت هستند.

 

به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش