دانستنیهای شناسنامه

0 0
امتیاز 4.50 تعداد رای 1

دانستنیهای شناسنامه

صدور شناسنامه انتساب اوليه هر شخص را به ديگران و اين كه پدر و مادر وي چه كساني هستند و به كدام فاميل تعلق دارد، روشن مي كند.

از حقوق اوليه هر انسان داشتن هويتي روشني و شفاف است، شناسنامه برگ هويت هر فرد به شمار مي رود. شخصي فاقد شناسنامه مانند كسي است كه وجود ندارد.
صدور شناسنامه انتساب اوليه هر شخص را به ديگران و اين كه پدر و مادر وي چه كساني هستند و به كدام فاميل تعلق دارد، روشن مي كند. بنابراين به محض تولد كودك پدر و مادر او وظيفه دارند نسبت به نامگذاري شايسته و اخذ شناسنامه براي فرزند خود اقدام كنند و از اين طريق به مولود جديد هويت ببخشند.
سازمان متولي صدور شناسنامه
سازمان ثبت احوال كه زيرمجموعه وزارت كشور به شمار مي رود موظف است وقايع حياتي هر فرد اعم از ولادت، ازدواج، طلاق،رجوع، بذل مدت و وفات را ثبت كند و نسبت به صدور شناسنامه و تسليم آن به متقاضي اقدام كند.
ثبت ولادت
تولد هر طفل در ايران اعم از اين كه پدر و مادر او ايراني يا خارجي باشند، بايد ظرف مدت 15 روز به اداره ثبت احوال اطلاع داده شود. هم چنين ولادت اطفال ايراني مقيم كشورهاي خارجي به كنسولگري محل اقامت يا به نزديك ترين كنسولگري اعلام شود. پس از اعلام ولادت، اگر طفل ايراني باشد، شناسنامه اي با مشخصات وي صادر و تحويل پدر و مادرش مي شود.
در صورت خارجي بودن طفل، گواهي ولادت صادر و تحويل والدين كودك مي شود. شناسنامه هر فرد يك شماره مخصوص دارد كه او ناميده مي شود. اين شماره بايد در تمام مدارك مربوط به ثبت احوال وي قيد شود. ثبت ولادت به گواهي « شماره شناسنامه »پزشك يا ماماي رسمي يا به تصديق مؤسسه اي كه كودك در آنجا متولد شده يا شهادت دو شاهد انجام خواهد شد.
ثبت وفات
وفات هر شخص اعم از ايراني و خارجي و هم چنين وفات طفل تازه به دنيا آمده بايد بلافاصله به اداره ثبت احوال اعلام شود. اين موارد در خصوص ايرانيان مقيم خارج به نزديك ترين كنسولگري اعلام مي شود و گواهي فوت به هر كس كه متقاضي باشد، تسليم مي گردد.
واقعه فوت بايد به گواهي پزشك يا دو نفر شاهد برسد، مهلت اعلام فوت جهت اخذ گواهي، 10 روز از تاريخ فوت است، در اين گواهي مي بايست دليل فوت شخص مورد نظر اعلام شود، در مورد اشخاص مفقود الاثر، دليل فوت حكم قطعي صادره از دادگاه ااست.
ثبت ازدواج و طلاق
صاحبان دفاتر اسناد رسمي مي بايست وقايع ازدواج، طلاق و رجوع را در دفترهاي خود ثبت كنند و مراتب را به اداره ثبت احوال محل اطلاع دهند. اين وظيفه در خارج از كشور به عهده نزديك ترين كنسولگري است. اداره ثبت احوال نيز مكلف است تمامي وقايع ازدواج، طلاق، رجوع،بذل مدت، فسخ نكاح و تعدد زوجات را در دفاتر مربوطه منعكس كنند و سپس به شناسنامه انتقال دهد.
ازدواج و طلاق غير مدخوله در شناسنامه المثني درج نخواهد شد، افشاي اطلاعات مذكور در دفاتر ثبت احوال جز براي صاحب سندو مقامات قضائي و دولتي ممنوع است.اشخاصي كه مي توانند براي كودك تقاضاي شناسنامه كنند.
اعلام تولد و دريافت شناسنامه تنها توسط اين اشخاص مي تواند صورت پذيرد:
1-پدر يا جد پدري
2-مادر(در صورت غيبت پدر)
3-وصي، قيم، امين
4-اشخاصي كه به طور قانوني عهده دار نگهداري طفل هستند.
5-متصدي يا نماينده مؤسسه اي كه طفل به آنجا سپرده شده است.
6-صاحب شناسنامه در صورتي كه سن او از 18 سال تمام به بالا باشد.
تغيير نام خانوادگي
تغيير نام خانوادگي در سازمان ثبت احوال كشور صورت مي گيرد و نام خانوادگي حق صاحب آن نام محسوب مي شود و شخص ديگرحق انتخاب آن نام را ندارد مگر با اجازه دارنده نام، اين حق به وراث به ارث مي رسد.
نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدرش مي باشد و پس از رسيدن به سن قانوني، هر كس مي تواند نام خانوادگي خود را تغييردهد. زن مي تواند در صورت موافقت شوهرش از نام خواندگي او استفاده كند، در صورت طلاق ادامه استفاده از نام شوهر منوط به كسب اجازه از او است.
هئيت حل اختلاف
در مقر ادارات ثبت احوال هيئتي به نام هيئت حل اختلاف وجود دارد كه به اين امور رسيدگي مي كند:
1-تصحيح اشتباهات مندرج در دفاتر ثبت كل.
2-ابطال اسناد و شناسنامه هايي كه بيگانگان مورد استفاده قرار داده اند.
3-رفع اشتباهات ناشي از تحرير ضمن ثبت وقايع
4- ابطال اسناد مكرر يا موهوم و تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغيير نام هاي ممنوع
5- حذف كلمات زايد و غير ضروري يا ناشي از اشتباه در اسناد جعلي
6-شكايت از تصميمات هيئت هاي حل اختلاف در دادگاه هاي عمومي محل اقامت خواهان مطرح مي شود رأي صادره قابل پژوهش است.
7-چنان چه شناسنامه در خارج از كشور صادر يا اين كه در ايران صادر شود و صاحب شناسنامه مقيم خارج از كشور باشد، رسيدگي
به دعاوي مطرح شده در دادگاه عمومي تهران صورت مي پذيرد.
نكات ضروري از قانون ثبت احوال
1-اگر اعلام كننده مادر باشد، نام خانوادگي مادر به طفل داده مي شود.
2- اگر ابوين طفل معلوم نباشند، نام خانوادگي فرضي براي كودك انتخاب مي شود و فرضي بودن نام و شناسنامه كودك منعكس نخواهد شد.
3- نام مي تواند ساده باشد مانند: محمد يا مركب مثل: محمدرضا.
4-نام بايد متناسب با جنسيت فرد انتخاب شود و معني و مفهوم زيبايي داشته باشد به طوري كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي نشود.
5- سيادت پدر از طريق شناسنامه به فرزند منتقل و در شناسنامه وي قيد خواهد شد.
6-تشرف پيروان اديان و مكاتب ديگر به اسلام و ساير تغييرات مانند تغيير نام در اسناد سجلي ثبت مي گردد.
7-شناسنامه افرادي كه به سن 15 سال تمام برسند بايد حاوي عكس صاحب شناسنامه در همان سال باشد. در 30 سالگي نيز عكس صاحب شناسنامه مي بايست تجديد شود

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش