هرگز مقام بالا دست را تحت شعاع قرار ندهید.

0 2
امتیاز 3.75 تعداد رای 2

هرگز مقام بالا دست را تحت شعاع قرار ندهید.

هميشه طوري عمل كنيد كه افراد بالا دستتان نسبت به شما احساس برتري كنند .اگر قصد داريد آنان را به خويشتن متوجه ساخته ودر دلشان نفوذ كنيد در نشان دادن قابليتان زياده روي نكنيد.

اين كار با القاء ترس وناامني در آنان نتيجه معكوس به بار مي آورد .براي همواره كردن راه پيشرفت واعتلاي خويش طوري رفتار كنيد كه روساي شما قابل تر از آنچه هستند به نظر برسند

هنگامي كه استعداد بالقوه تان را متجلي مي سازيد به طور طبيعي رنجش ، رشك وحسد را در بعضي افراد بر انگيخته وذهنشان را به ميدان تاخت و تاز احساس نامني مبدل مي سازيد. ترديدي نيست كه شما نبايد در تمام عمر به خاطر نگراني از بابت بخل وحسد ديگران وقت ونيرويتان را تلف كرده ودر جا بزنيد . با وجود اين مقام بالادست از اين قاعده مستثني است وبايد رويكردي متفاوت در پيش گرفت .

به بياني ديگر وقتي پاي مقام ومنزلت به ميان مي آيد تحت شعاع قراردادن مقام بالادست خطايي مهلك است .پس با اين طرز تلقي كه اوضاعوشرايط با عصر لويي چهاردهم تفاوت فاحش دارد خودرا فريب ندهيد.

براي اينكه نزد مقامامات بالاتر محبوب ومقبول واقع شويد ضرورت دارد اهميت شان را برايشان محسوس كنيد وحس ابهت وعظمت را در نهادشان برانگيزيد.آنان نيز به طور فطري خواهان احساس امنيت هستندو مايلنداز نظر هوش ودرايت وساير خصوصيات خود را يك سروگردن برتر از ديگران حسن كنند. بنابر اين هرگز در انظار عموم و دركنار مقام بالادست استعدادها وقابليت ويژه تان را برجسته نكنيد

درآن واحد تنها يك خورشيد بر پنهاي آسمان حكمفرمائي مي كند . پس هرگز نبايد رخسار خورشيد را تيره ساخت و با انوار زرين آن چشم و هم چشمي كرد. بعكس كاري كنيد كه تلالو ستاره ارباب بيش از هميشه چشمها را خيره كند . مقام بالادست شما بايد همواره حس كند چون خورشيد همه حولش مي گردند واز او نيرو و درخشندگي مي گيرند . اگر به طور طبيعي از اربابتان سخاوتمندتر و خوش مشرب تر  هستيد ، مراقب باشيد با اين ويژگيها مقام وموقعيت او راكمرنگ  نكنيد . بعكس اين احساس را در وي پديد آوريد كه با وجود بر خورداري از قابليتهاي بيشتر كماكان محتاج نظارت و رهنمودهايش هستيد. اگر از او با استعدادتريد اين ويژگي را برجسته نكنيد و به رخ او نكشد . حتي گاه به عمد اشتباه بي ضرري را مرتكب شويد و به او مجال دهيد با گوشزد كردن مواردي به شما احساس برتري خود را ارضاءكند.

رئيسي كه نتواند با اتكاء به تجربه ومهارتش هادي وراهنمايتان باشد ممكن است خصومت وكينه توزي اش را به شما منعكس كند . حتي اگر طرحها ،نقشه ها و آرمانهايتان بهتر وموثرتر از رئيس تان است اين امتياز را به رهنمودهاي داهيانه او نسبت دهيد . طوري وانمود كنيد كه نقطه نظرها ودستاوردهايتان از افكار بكروپوياي او تاثير پذيرفته است .

هرگز قابليتهاي ارباب را تحت شعاع قرارندهيد.

تمام برتريها ناخوشايند است اما برتري مادون برمافوق نه ابلهانه ، كه مهلك است .

اين درسي است كه ستارگان آسمان به ما مي آموزند.آنان  ممكن است با خورشيد خويشاوند بوده وبه همان اندازه بدرخشند. اما هرگز در كنارش ظاهر نمي شوند.

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش